Liljan-Kukka Runolinna

Takaisin kuva         Takaisin luettelo

1) Ikä, ammatti, koulutus, työpaikka, perhe?
61v, perheellinen, työelämän lakien ja pelisääntöjen hallintaa, henkilöstökonsultointia yrityksille.

2) Luottamustehtävät kunnassa, järjestöissä ym?
Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Uudenmaan liiton valtuuston jäsen, Pornaisten Seurakunnan neuvoston ja valtuuston jäsen, Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen, SDP:n puoluevaltuuston varajäsen, Halkian Työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja, Kylä- ja asukasyhdistys POKSin sihteeri, Vammaisyhdistys Pornaisten Erityisten sihteeri, Pornaisten Marttojen sihteeri.

3) Mikä on parasta Pornaisissa?
Parasta on pornaislaiset ja heidän aktiivinen toimintansa kunnan, kylien ja asukkaiden puolesta.

4) Mikä on kunnan tärkein tehtävä?
Kunnan tärkein tehtävä on taata kuntalaisille laadukkaat ja kaikkien kuntalaisten saatavissa olevat ja toimivat peruspalvelut vauvasta vaariin.

5) Mikä on Pornaisten kunnan suurin tulevaisuuden haaste?
Kunnan tulevaisuuden haasteet ovat talouden hoidossa. Ilman hyvää taloutta ei ole hyviä palveluita.

6) Miksi olet ehdolla kunnanvaltuustoon?
Haluan olla osaltani vaikuttamassa asioihin pornaislaisten parhaaksi.
Pidän tärkeänä yhteiskunnallista vaikuttamista. Suomen sosialidemokraattisen puolueen arvot ja tavoitteet koen omakseni. Tasa-arvo, vapaus, ihmisarvon kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, kansainvälisyys, puhdas luonto ja ympäristö ovat minulle tärkeitä asioita ja arvoja.
Pornaisten tulee panostaa teiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoon kesät ja talvet.
Toimiva joukkoliikenne varmistaa asiointi- ja työssäkäynti mahdollisuudet pääkaupunki- ja lähialueille.
Asuminen on perusoikeus ja haluan edistää Pornaislaisten kohtuuhintaista asumista. Asumisalueiden pitää olla monipuolisia asukasrakenteiltaan ja asumismuodoiltaan.
Perusopetuksen tulee olla laadukasta myös tulevaisuudessa. Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisina.

Valtuutetun mietteitä

Pornainen on hyvä kunta elää ja asua!

Hyvinvoinnin perusta rakentuu kuntatalouden hyvästä hoidosta. Kunnan talouden hyvä hoito luo edellytykset kuntalaisten hyvinvoinnille ja sillä voidaan turvata laadukkaat palvelut ja itsenäisyys kunnalle.

Pornaisten kylät ovat hyviä elää ja toimia ja olen valmis tekemään työtä sen eteen, että voimme jatkossakin luottaa hyvään ja läpinäkyvään kunnan päätöksentekoon.

Kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa tehdään Pornaista koskevat päätökset.
Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät maakuntien vastuulle, mikäli sote-ja maakuntauudistus toteutuu nykyisten suunnitelmien mukaan.
Kunnan vastuulla säilyvät edelleen opetus- ja kulttuuritoimen palvelut sekä maankäyttöön, liikenteeseen, kunnallistekniikkaan ja paikalliseen asunto- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät tehtävät. Sosiaali- ja terveydenhuollon(sote) palveluiden siirron myötä kunnassa tullaan entistä enemmän keskittymään hyvinvoinnin hoitamiseen. Niitä ei tehdä harrastus- tai kyläyhdistyksissä. Päätökset vaikuttavat paitsi kuntalaisiin, myös koko kansantalouteen. Kunnanvaltuutettu kantaa pitkäjänteistä vastuuta Pornaisten taloudesta ja sitä kautta koko Suomen hyvinvoinnista.

Jollei meillä ole yhteistyökykyisiä henkilöitä päättämässä kuntalaisten arkeen vaikuttavista asioista, on turha odottaa kovin paljon tulevaisuudelta.

Pornaisten voima on sen asukkaissa; on vanhoja pornalaisia, uudempia ja äskettäin muuttaneita pornaislaisia. Pornainen tarvitsee voimistuakseen hyvää elinkeinopolitiikan osaamista sekä järkevää maapolitiikka ja kaavoitusta. Samoin tarvitaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja ja palveluja.

Vähät palvelut ovat nykyään hajallaan pitkin lähikuntia. Euroilla ei kannata vaurastuttaa muiden kuntien yrittäjiä vaan pidetään eurot Pornaisissa.

Kansainvälistyminen, työelämän nopea muutos ja uudet osaamisvaatimukset haastavat kehittämään koulutuksen rakenteita ja sisältöjä jatkuvasti. Myös Pornaisten tulee olla mukana tässä kehityksessä.

Perusopetuksen taso on hyvää ja se pitää säilyttää. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle tulee taata jatkokoulutuspaikka. Varhaisen puuttumisen periaate pitää saada toimimaan myös Pornaisten kouluissa, jotta pystytään ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytyminen. Nuorten syrjäytymisen estäminen ajoissa on inhimillistä ja taloudellisesti tärkeää kunnan varojen säästämiseksi. Pornaisten kouluissa on pätevät opettajat ja opetuksen hyvä taso on jatkossakin varmistettava hyvällä ja järkevällä päätöksenteolla.

Pornaisten kunnalla on kaikki edellytykset hoitaa asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut, jossa apua tarvitsevat saavat oikea-aikaista hoitoa ja ohjausta. Ihmisten terveydellä ja sosiaalisella hyvinvoinnilla ei pidä tehdä bisnestä. Pidän tärkeänä julkisen terveydenhoidon ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä.

Eläkeläisille, nuorille perheille, pitkäaikaissairaille, ja vammaisille pitää taata palvelut, jotta heidän arkielämänsä sujuu.

Pornaisten kunnan elinkeinopoliittinen rooli kasvaa. Kunnan elinkeinostrategian pitää olla linjassa kunnan palvelu- ja henkilöstöstrategian kanssa. Pornaisten kaavoitus- ja liikennepolittikan tulee tukea kunnan elinvoimaa.
Pornaisten Portin alueen kehittämiseen tarvitaan yksituumaisuutta, jotta Pornainen kehittyy ja tarjoaa Pornaislaisille työpaikkoja. Pornaisilla kuntana on myös vastuu työllisyydestä ja työttömyyden vähentämisestä.

Kunnan tonttikauppaa on edistettävä mm. punnitsemalla markkinatekijöitä. Maanmyyntitulot tulevat tarpeeseen. Kunnallistekniikan rakentaminen vie varoja.
Pornaisten kunnan tulee huomioida kunnan ulkopuolella työssäkäyvien henkilöiden palvelutarve mm. päivähoitojärjestelyt sekä julkisen liikenteen saatavuus. Kevyenliikenteen väyliä tulee rakentaa koulumatkareiteille.

Tasa-arvonäkökulma on kunnissa tärkeä, koska juuri kunnat tuottavat keskeiset hyvinvointipalvelut terveydenhoidosta peruskoulutukseen ja vapaa-aikapalveluihin. Kunta on myös merkittävä työnantaja.

Jokaisessa suomalaisessa kunnassa on pystyttävä takaamaan laadukkaat palvelut ja hyvinvointi kaikille kuntalaisille. Yhdenvertainen ja syrjimätön kunta lisää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.

Tasa-arvo palveluissa tarkoittaa sitä, että yhtäläisiä mahdollisuuksia tarjotaan kaikille siten, että naisten ja miesten tarpeet pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin palveluja suunniteltaessa ja toteuttaessa. Palveluja tulee tarvittaessa kohdentaa myös erityisryhmille.

Kunnan vastuulla on myös ympäristön ja luonnon suojeleminen. Arvokkaat luontokohteet pitää säilyttää ja kaavoituksessa on huomioitava asuinympäristön kannalta lähimetsät, puhtaat vedet ja luonnon monimuotoisuus. Pornaisten omissa hankinnoissa ja rakentamisessa on suosittava energiatehokkuutta ja myös uusien ympäristöä ja energiaa säästävien teknisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Pornaisissa on totuttu toimimaan yhteisen Pornaisten puolueen hyväksi, jatketaan tätä hyvää perinnettä.

Näin tulee hyvästä kunnasta vielä parempi!
Liljan-Kukka