Meidän Pornainen

Ohjelma 2017-2020

YHTEISTYÖN PORNAINEN
Pieni kunta voi pärjätä vain yhteistyöllä. Yhteistyötä tarvitaan niin kunnan sisällä kuin kunnan ja muiden kuntien ja yhteisöjen välisten asioiden hoidossa.

• Pornaisista on aina löytynyt yhteisöllisyyttä, joka on vaikeina aikoina auttanut meitä selviytymään.
• SDP on yhteistyön puolue, jonka tärkein perusarvo on huolenpito heikoimmista.

ELINVOIMAINEN PORNAINEN
Väestömäärän kehitys on laskemaan päin ja saattaa pahimmillaan uhata välttämättömien palveluiden ja kiinteistöjen ylläpitämistä. Tontit menevät huonosti kaupaksi. Kunnalla ei ole riittävästi vetovoimaa. Kunnan talous ja itsenäisyys ovat uhattuina.

• Kunnan itsenäisyys ei ole itseisarvo, myös omin avuin on pärjättävä.
• Kunta saa lisää elinvoimaa uusista asukkaistaan ja kyvystään toimia kuntakentässä.
• Kehittämällä asukkaiden palveluita, oloja ja harrastusmahdollisuuksia luomme Pornaisista kilpailukykyisen kunnan asua.
• Suuntaamme asuntorakentamista ja kaavoitusta kaikkiin kyläkeskuksiin ja pidämme huolen, että rakentaminen tapahtuu luonnon ehdoilla.
• Laadimme pientaloasemakaavoja ja pidämme huolen, että tontteja riittää viihtyisillä kunnallistekniikan kannalta suotuisilla kyläkeskuksien asuinalueilla.
• Kaavoituksessa säilytämme kaikille avoimet viheralueet.
• Pidämme huolen, että kunnassa on tarjolla riittävä määrä vuokra- asuntoja.
• Panostamme yritysten toimitilarakentamiseen Pornaisten Portissa ja hoidamme yritysten asiat ripeästi, yrittäjää kuunnellen.

KEHITTYVÄ PORNAINEN
Luonto, maaseutu, ympäristö ja näistä lähtevät elinkeinot ovat Pornaisten perusarvoja. Suuri osa työssä käyvistä kuntalaisista matkustaa päivittäin työhön pääkaupunkiseudulle. Tarvitsemme lisää työpaikkoja kuntaan.

• Osallistumme pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeisiin.
• Ajamme Pornaisten etua tulevassa maakuntahallinnossa ja maankäyttö- ja liikenneasioissa seutukunnassamme.
• Parannamme työmatka- ja asiointiliikennettä.
• Tuemme joukkoliikennepäätöksiä kuntalaisten tarpeiden pohjalta ja turvaamme autottomille kuntalaisille kohtuuhintaiset kuljetuspalvelut.
• Kehitämme kuntaamme tavoitteena luontoystävällinen ja turvallinen kotipaikka kaikille asukkaillemme. Kotikuntamme luonto on saasteeton ja ainutlaatuinen. Sellaisena haluamme sen säilyvän.

MEIDÄN PORNAINEN

Kuntien kehittämissuunnitelmissa lasketaan lasten ja oppilaiden kuljettaminen suuriin keskitettyihin hoito- ja oppilaitoksiin edullisemmaksi kuin lähipalveluita tuottavat päiväkodit ja koulut. Seurauksena on lähipalveluiden katoaminen.

• Kehitämme päivähoitoa kyläkeskuksiin koulujen läheisyyteen. Näin vanhemmilla on kohtuulliset etäisyydet lasten kuljettamiseen ja lapsilla matala kynnys eskarivaiheeseen.
• Pidämme kaikkien koulut ja päiväkodit kunnossa ja huolehdimme, että lapsemme saavat niissä ajanmukaisen ja laadukkaan opetuksen.
• Kehitämme kuntalaistemme harrastusmahdollisuuksia ja liikuntapaikkoja kaikissa taajamissa.
• Liikuntapaikat sijaitsevat koulujen ympäristöissä ja keskusurheilukenttä kirkonkylässä.
• Pidämme koulujen liikuntatilat maksuttomina lapsille ja nuorille.

KÄYNNISTÄMME UIMAHALLIN JA MONITOIMIHALLIN HANKESELVITYKSET

TUEMME TEKONURMIHANKETTA

PALVELEVA PORNAINEN
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on nopeampi hoitoon pääsy ja vapaus valita hoitopaikka. Järjestäjäksi ja maksajaksi tulee maakuntahallinto, joka kerää meiltä veroja.
Uhkana on oman terveysasemamme palveluiden heikkeneminen.

• Kunnilla on jatkossa keskeisempi rooli ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtynee tulevan vaalikauden aikana maakunnille.
• Vaikutamme Pornaisten terveysaseman toiminnan turvaamiseen ja siellä toimivan hammashoitolan kehittämiseen.
• Kuntalaisilla tulee lisäksi olla käytettävissään lähikuntien hyvin varustetut ja palvelevat julkiset terveyskeskukset.
• Haluamme, että palvelut ovat entistä lähempänä asukkaita ja että lähidemokratiaa rakennetaan sellaiseksi, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa.
• Haluamme lisätä kyläläisten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia niin kunta-asioissa kuin laajemmissa yhteiskunta- ja palvelurakenteen muutoksissa.

ERITYINEN PORNAINEN
Vanhus- ja vammaisväestön elämä ja toimeentulo on säädelty, mutta usein heikosti huolehdittu ja jopa laiminlyöty ja hyväksikäytetty.

• Huolehdimme vanhuksistamme ja vammaisistamme, kuuntelemme heidän toivomuksensa niin asumisen kuin muidenkin palveluiden osalta. Emme hyväksy heidän ala-arvoista kohteluaan palvelulaitoksissa, terveysasemilla ja kotihoidossa.
• Pidämme huolen, että Pornaisiin perustetaan kuntalain edellyttämät vanhus- ja vammaisneuvostot, joissa kuntalaiset saavat äänensä kuuluville.
• Edistämme kotona asumisen palvelujen lisäämistä ja turvallisuutta. Vaikutamme siihen, että omaishoitajien toimintaedellytykset turvataan.
• Huolehdimme koulutustoiminnan järjestämisestä tietotekniikassa sekä internet-palveluissa ja -asioimisessa.
• Kehitämme ikäihmisille sopivia liikunta- ja kulttuuripalveluita.
• Kehitämme Pornaista Suomen ratifioiman YK:n yleissopimuksen vammaissopimuksen vaatimusten mukaisesti ja huolehdimme erityisesti siitä, että Pornainen on esteetön kaikille kuntalaisille
• Huolehdimme siitä, että vanhukset ja vammaiset saavat Pornaisissa sopimusten heille lupaamat palvelut.
• Meille jokainen kuntalainen on tärkeä. Huolehdimme vanhusten ja vammaisten oikeuksista ja turvaamme heille tasa-arvoisen kuntalaisuuden.

LASTEN JA NUORTEN PORNAINEN
Koulujen toimintaedellytykset ovat kuntatalouden rajoitusten kohteena. Opetusryhmät kasvavat, kodin ja koulun yhteydet vaikeutuvat. Oppilaiden käytöshäiriöt ja kiusaamiset yleistyvät, myös somen seurauksena.

• Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.
• Tuemme koulujen toimintaa ja kehittämistä sekä koulun ja kodin yhteistyötä tavoitteena turvallinen lapsuus, kannustava koulu ja hyvät eväät elämään.
• Varhaiskasvatus luo perustan elinikäiseen oppimiseen. Päivähoidon merkitys ja toimivuus korostuvat. Kannatamme subjektiivista päivähoito-oikeutta.
• Turvallinen koulumatka kuuluu jokaiselle lapselle. Haluamme, että kunnassa rakennetaan tehdyn pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti kiireellisenä kevyenliikenteenväylät kaikille liikenteen vaarantamille koulumatkaosuuksille.
• Pidämme koulut ja päiväkodit kunnossa, sisäilmaongelmia ei saa esiintyä.
• Toteutamme kunnassa uusia toimintamalleja nuorten työttömyyden alentamiseksi.
• SDP:n nuorisotakuuesityksen mukaisesti kunnassa toteutetaan Kesäduunitalkoilla työkokemus 100-vuotiaan Suomen jokaiselle nuorelle -projekti.

VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOIT VAIKUTTAA

Ohjelma 2013-2016

NUORISOTYÖTTÖMYYS – VANHUSTENPALVELUT – DEMOKRATIA – TERVEYSPALVELUT

VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ VAIKUTAT KOTIKUNTASI KEHITYKSEEN!

KOTIKUNTA PORNAISLAISILLE JA PORNALAISILLE
• Meidän kotikuntamme on viihtyisä ja saasteeton Pornainen, jossa on lähipalveluina hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhustenpalvelut, koulut ja muut peruspalvelut
• Saamme osallistua kotikuntamme asioiden hoitamiseen ja kehittämiseen demokraattisella vaikutus- ja päätäntäjärjestelmällä
• Ympäristön huomioon ottaminen ja luonnon kunnioitus ovat kestävän kehityksen ehtoja. Seuraamme kulutustamme – vältämme, säästämme ja kierrätämme

HOIDAMME HYVIN KOTIKUNTAMME TALOUTTA JA TOIMINTAA
• Hoidamme kotikuntamme taloutta hyvin
• Hoidamme kotikuntamme kiinteistöjä ja omaisuutta huolellisesti
• Valvomme etujamme suhteessa valtiovaltaan, jotta saamme riittävät resurssit valtion vaatimien palveluiden toteuttamiseen
• Kotikuntamme on hyvä työyhteisö, jossa tehtävät ja työt hoidetaan asiantuntevasti ja tehokkaasti
• Vältämme toimintojen siirtämistä ostopalveluiksi tai vuokratyöksi
• Keskustelemme säännöllisesti kotikuntamme asioista keskenämme sekä vastuu- ja luottamushenkilöiden kanssa

KANNUSTAMME YRITTÄMISTÄ, TYÖNTEKEMISTÄ JA AKTIIVISUUTTA
• Suosimme yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja luovaa rakentamista ja palveluita
• Kehittämme kaavoitusta ja palveluja vastaamaan joustavasti yrittäjien ja elinkeinonharjoittajien tarpeisiin
• Suosimme oman kunnan yrittäjiä
• Huolehdimme yrittämisen, työssäkäynnin ja opiskelun liikenteestä ja kulkuyhteyksistä. Teemme logistiikkaselvityksen kuljetustarpeiden ja -palveluiden kokonaisjärjestämisestä
• Edistämme yhteisöllisyyttä ja tuemme yhteisöjen toimintaa

HALUAMME SÄILYTTÄÄ MAASEUTUMAISEN KOTIKUNNAN
• Suojelemme yhtenäisiä metsä-, maatalous-, ranta- ja vesialueita
• Kehitämme kyläkeskuksia tasapuolisesti
• Hankimme kunnalle riittävästi rakennusmaata maankäyttö- ja lunastussopimuksin
• Varaamme kaava-alueilta riittävästi kohtuuhintaisia tontteja

PARANNAMME YMPÄRISTÖN TURVALLISUUTTA JA VIIHTYISYYTTÄ
• Parannamme ympäristön turvallisuutta asua ja liikkua
• Poistamme ilkivallan ja häiriköinnin
• Teemme tievalaistuksen ja kevyenliikenteenväylien rakentamis- ja rahoitussuunnitelmat vastuulaitosten kanssa sekä toteutamme ne
• Saatamme julkisivut, tienreunustat, viheralueet ja istutukset kuntoon
• Parannamme teiden kuntoa ja talvikunnossapitoa
• Tuemme yksityisteiden kunnossapitoa

EDISTÄMME VIRKISTYS- JA HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA
• Pidämme leikkipuistot sekä liikunta- ja ulkoilualueet hyvässä kunnossa
• Tuemme nuoriso- ja liikuntajärjestöjä ja niiden yhteistyötä
• Laadimme kotikunnallemme liikuntastrategian ja siihen perustuvan liikuntapaikkarakentamisen tavoiteohjelman
• Tarjoamme nuorille heidän toivomiaan harrastusmahdollisuuksia
• Annamme liikuntapaikat kunnan alle 18-vuotiaiden käyttöön veloituksetta

TUEMME LAPSIPERHEITÄ
• Kehitämme päivähoitovaihtoehtoja ja -muotoja
• Luomme lapsille ja hoitajille yhteisiä virikkeellisiä toimintoja
• Tuemme vanhempien ehtimistä ja jaksamista osallistua lastensa kasvatukseen ja harrastuksiin
• Arvostamme perheiden asemaa

AUTAMME NUORIA TULEVAISUUTEEN
• Osallistumme nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen tukemalla nuorten pääsyä työelämään ja ehkäisemällä nuorten toimettomuutta
• Tuemme talousarvioissa ja toiminnassa nuorten kesätyöllistämistä sekä työpaja- ja oppisopimustoimintaa
• Kehitämme ja tuemme jatkokoulutusmahdollisuuksia
• Kehitämme yhtenäiskoulun ja kyläkoulujen toimintaedellytyksiä
• Annamme koulut yhteisöjen ja kyläläisten käyttöön kouluaikojen ulkopuolella
• Kehitämme 1-6 –luokkalaisten kerhotoimintaa
• Varaamme nuorille ensiasuntoja

PARANNAMME TERVEYS-, SAIRAS- JA VAMMAISPALVELUA
• Muutamme Mustijoen Perusturvan terveyskeskuspalvelut toteutettavaksi lähipalveluina Pornaisissa
• Maksamme lääkäreille ja hammaslääkäreille riittävää palkkaa, että saamme lääkäripalvelut Pornaisiin
• Parannamme terveyskeskuksen ja palvelukeskuksen toimintaedellytyksiä
• Huolehdimme omaishoidon korvauksista ja lomituksista
• Muodostamme toipilasosaston palvelukeskukseen
• Tehostamme päihteiden ja huumeiden vastaista valistusta ja työtä

PARANNAMME VANHUSTEN OLOSUHTEITA JA PALVELUITA
• Järjestämme vanhuksille turvallisen talonmiespalvelun auttamaan kodinhoidossa
• Järjestämme vanhuksille kotiin sellaisen internet-yhteyden, että he pystyvät hoitamaan pankkiasiansa verkkopankissa ja toimimaan sosiaalisessa mediassa
• Teemme yhdessä vanhusten kanssa riskikartoituksen heidän tilanteestaan ja asuinympäristöstään ja avustamme heitä riskien vähentämisessä
• Pidämme huolta ja luomme seurantajärjestelmän sille, että vanhainkoteihin ja palvelukeskuksiin valitaan pornaislaisia vanhuksia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
• Luomme yhdessä eläkeläisyhdistysten kanssa toimivan verkoston vanhusten yksinäisyyden torjumiseksi

AUTAMME PIENTÄ IHMISTÄ
• Autamme ajoissa perheen rikkoutumisen, sairauden tai muun vaikean elämän tilanteen koettelemia asukkaita
• Rakennamme kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja
• Tuemme kauppojen lähipalveluja ja torjumme keskittämistä
• Luomme ja tuemme lähimmäispalveluja, ketään ei saa jättää yksin